Dancer
燕樹豪
Shu-Hau Yan
Dancer
鍾莉美
Jung-Li Mei
Dancer
許倩瑜
Chien-Yu Hsu
Dancer
李蕙雯
Hui-Wen Li
Dancer
陳貝瑜
Bei-Yu Chen
Dancer
陳維寧
Wei-Ning Chen
Dancer
田孝慈
Hsiao-Tzu Tien
Dancer
郭秋妙
Chiu-Miao Kuo
Dancer
劉冠顯
Kuan-Hsien Liu
Dancer
黃詠淮
Yung- Huai Huang